Zarządzenie Nr 5/2012

Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej

z dnia 3 września 2012 r.

 

w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz wysokości opłat za posiłki

 

Na podstawie art. 67 a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w porozumieniu z Burmistrzem Korfantowa zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Prawo do korzystania z posiłków wydawanych przez stołówkę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawie Małej mają uczniowie Gimnazjum w Ścinawie Małej.

§ 2.

Ustala się następujące warunki korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole – Szkolno Przedszkolnym  w Ścinawie Małej:

  1. Ustala się odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej przeznaczone dla uczniów Gimnazjum w Ścinawie Małej w wysokości 4,00 zł dziennie stanowiącą równowartość kosztów zakupu artykułów żywieniowych w celu przygotowania posiłku.
  2. Do 3 dnia miesiąca następującym po miesiącu, w którym realizowane było dożywianie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawie Małej wystawia notę obciążeniową dla Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej za wydawane posiłki.
  3. Ilość posiłków w danym miesiącu uzależniona jest od ilości zgłoszonych uczniów przez OPS w Korfantowie.

§ 3.

Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Dyrektora.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 r.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum w Ścinawie Małej.